Algemene voorwaarden online workshops

Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een workshop is gesloten.

Workshop deelnemer:
De natuurlijke persoon die feitelijk de workshop deelneemt.

Online workshop:
Cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden die online plaatsvind.

Voorwaarden:
Onderhavige algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid

De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘Ceremonie vol Liefde’, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Inschrijving en bevestiging workshop

Inschrijving voor de door ‘Ceremonie vol Liefde’ te verzorgen workshops kan door de workshop deelnemer plaatsvinden door het verzenden van het volledig ingevulde digitale inschrijfformulier op www.basmeelker.nl, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische post.

‘Ceremonie vol Liefde’ bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende workshop tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.

De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Prijzen van workshops

Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de workshopprijzen, zoals deze zijn vermeld op www.ceremonievolliefde.nl ten tijde van de inschrijving.

Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.

In de workshopprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

Als op een workshop BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW.

Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Betaling

Na inschrijving voor een workshop zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt ‘Ceremonie vol Liefde’ een factuur met betrekking tot de workshop aan de opdrachtgever of workshop deelnemer.

Betaling door de opdrachtgever/workshop deelnemer dient integraal te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum door middel van storting op een door ‘Ceremonie vol Liefde’ aangewezen bank- of girorekening. Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde workshopbedrag, vervalt het recht op deelname.

Indien de opdrachtgever/workshop deelnemer niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ‘Ceremonie vol Liefde’ voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever/workshop deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Indien voor aanvang van de workshop niet de volledige betaling van de workshopprijs door ‘Ceremonie vol Liefde’ is ontvangen, dan is de workshop deelnemer niet gerechtigd aan de workshop deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever/workshop deelnemer ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige workshopprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Aansprakelijkheid

Ceremonie vol Liefde is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop van ‘Ceremonie vol Liefde’ of de annulering van de workshop door ‘Ceremonie vol Liefde’, tenzij aan ‘Ceremonie vol Liefde’ opzet of grove schuld kan worden verweten.

Indien ‘Ceremonie vol Liefde’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

Indirecte schade wordt niet vergoed.

Intellectueel eigendom

Het verstrekte workshopmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever/cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, het workshopmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshop worden door ‘Ceremonie vol Liefde’ voorbehouden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Ceremonie vol Liefde’ is de opdrachtgever/workshop deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshop materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Toepasselijk recht

Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘Ceremonie vol Liefde’ en overeenkomsten tussen ‘Ceremonie vol Liefde’ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij de wet anders voorschrijft.