Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Ceremonie vol Liefde.

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Ceremonie vol Liefde;
De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand welke zorg draagt voor de (huwelijks) ceremonie.

Cliënt;
Iedere natuurlijke persoon die met Ceremonie vol Liefde een overeenkomst heeft gesloten of wil sluiten.

Overeenkomst;
Elke aanbieding van Ceremonie vol Liefde, aanvaard door cliënt, ofwel elke opdracht verstrekt door cliënt aan Ceremonie vol Liefde en door deze laatste aanvaard.

Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen cliënt en Ceremonie vol Liefde komt tot stand na akkoordverklaring per mail, schriftelijke ondertekening door cliënt van de offerte of telefonische bevestiging. De boeking is definitief als de offerte ondertekend is ontvangen. Met het ondertekenen van de offerte gaat cliënt tevens akkoord met de opgestelde Algemene Voorwaarden van Ceremonie vol Liefde.

Honorering en betaling

De door Ceremonie vol Liefde gedane prijsopgave voor trouwen in Nederland is per opdracht verschillend. Altijd zal er met prijzen worden gewerkt die inclusief BTW zijn. De reiskosten bedragen €0,30 per km. Het tarief voor trouwen in het buitenland zal per land verschillen. Daarom zal er voor trouwen in het buitenland een offerte op maat worden gemaakt.

Te allen tijde zijn de eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in de trouwgemeente en de huwelijksleges/kosten die betreffende gemeente hanteert exclusief.

Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt Ceremonie vol Liefde een offerte toe.
De 1ste factuur stuurt Ceremonie vol Liefde toe in de in de offerte afgesproken periode. Het restbedrag dient middels een 2e factuur in de tijd van 2 weken voor of 2 weken na de ceremonie te worden gestort op de door Ceremonie vol Liefde aangegeven bankrekening.
Cliënt is aan Ceremonie vol Liefde alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door Ceremonie vol Liefde opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en Ceremonie vol Liefde de vordering aan derden uit handen geeft.

Ongeval/ziekte Ceremonie vol Liefde, calamiteiten

Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien Ceremonie vol Liefde haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.

In deze gevallen zal er door Ceremonie vol Liefde uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging binnen het vertrouwde netwerk van Ceremonie vol Liefde, uiteraard zoveel mogelijk in overleg met cliënt.

Mocht de bruiloft verzet worden vanwege Corona, dan gaat Ceremonie vol Liefde ervan uit mee te gaan naar die nieuwe datum in de toekomst. Er worden hiervoor geen  kosten in rekening gebracht. Mocht er geen passende datum gevonden worden, dan geldt onderstaande annuleringsregeling.

Aansprakelijkheid

Ceremonie vol Liefde is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Ceremonie vol Liefde verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Ceremonie vol Liefde.

De door Ceremonie vol Liefde te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Ceremonie vol Liefde en de cliënt (inclusief BTW).

Annulering

In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt Ceremonie vol Liefde de volgende kosten in rekening:

  • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 30% van het totaalbedrag
  • Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 60% van het totaalbedrag
  • Bij annulering in de laatste 14 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag.

De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

Ontbinding

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

Wanneer de trouwlocatie binnen 48 uur voorafgaand aan de ceremonie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft

In geval de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in gebreke blijft.

De cliënt surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien er op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd.

De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

Faillietverklaring dan wel surseance van betaling van Ceremonie vol Liefde. Staking van de bedrijfsactiviteiten van Ceremonie vol Liefde.

Overlijden van de trouwambtenaar van Ceremonie vol Liefde.

Ziekte van de trouwambtenaar van Ceremonie vol Liefde op de dag waarop de huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden.

Klachten

Ceremonie vol Liefde probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kan cliënt ontevreden zijn over de uitvoering of de diensten van Ceremonie vol Liefde. Heeft de cliënt een klacht, dan verzoeken wij dit te laten weten. Dit is hun recht. Het geeft Ceremonie vol Liefde de kans om de klacht op te lossen en diensten te verbeteren. Klachten kunnen gericht worden aan:

Ceremonie vol Liefde
t.a.v. Jessica van Strien
Waterjuffer 11
5692 WV Son

Gezien het persoonlijke karakter van de samenwerking is in gesprek na het ontvangen van een klacht een prioriteit.

Geheimhouding

Ceremonie vol Liefde is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn inzichtelijk op de website van Ceremonie vol Liefde van toepassing is steeds de versie bindend zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met cliënt. Voor overeenkomsten gesloten met Ceremonie vol Liefde is het Nederlands recht van toepassing.