ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. TOEPASSELIJKHEID

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door zelfstandig trouwambtenaar en ceremoniespreker Jessica van Strien van Ceremonie vol Liefde.

 2. ALGEMEEN

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Jessica van Strien: De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand of ceremoniespreker van Ceremonie vol Liefde, welke zorg draagt voor de (trouw) ceremonie.
  Cliënt; Iedere natuurlijke persoon die met Jessica van Strien van Ceremonie vol Liefde een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
  Overeenkomst; Elke aanbieding van Ceremonie vol Liefde, aanvaard door cliënt, ofwel elke opdracht verstrekt door cliënt aan Ceremonie vol Liefdeen door deze laatste aanvaard.
  Diensten: in het kader van een overeenkomst tussen Ceremonie vol Liefde en cliënt verrichte werkzaamheden.

 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

  Een overeenkomst tussen cliënt en Ceremonie vol Liefde komt tot stand na akkoordverklaring per mail, schriftelijke ondertekening door cliënt van de offerte en door betaling van 30% van het totale bedrag door cliënt. De boeking is definitief als zowel de offerte ondertekend is ontvangen en de betaling is overgemaakt. Met het ondertekenen van de offerte gaat cliënt tevens akkoord met de opgestelde Algemene Voorwaarden van Ceremonie vol Liefde. Na ontvangst van de betaling legt Ceremonie vol Liefde de trouwdatum definitief vast in de agenda.

 4. HONORERING EN BETALING

  De door Ceremonie vol Liefde gedane prijsopgave voor trouwen in Nederland is per opdracht verschillend. Altijd zal er met prijzen worden gewerkt die inclusief BTW zijn, exclusief reiskosten.
  Deze honorering is exclusief de kosten ten behoeve van een eventuele eendaagse benoeming in een trouwgemeente in Nederland. De kosten voor deze eendaagse benoeming betaalt cliënt rechtsreeks aan de gemeente.
  Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt Ceremonie vol Liefde de cliënt een factuur toe. Van het totaalbedrag dient cliënt 30% te betalen binnen 14 dagen na de datum van overeenkomst, op de door Ceremonie vol Liefde aangegeven bankrekening.
  Na ontvangst van de betaling legt Ceremonie vol Liefde de trouwdatum definitief vast in de agenda.
  De resterende 70% dient samen met de bijkomende reiskosten twee weken voor de huwelijksdatum te zijn voldaan op de door Ceremonie vol Liefde aangegeven bankrekening. Deze laatste factuur stuurt Ceremonie vol Liefde een maand voor de ceremonie toe.
  Het tarief voor trouwen in het buitenland zal per land verschillen. Daarom zal er voor trouwen in het buitenland een offerte op maat worden gemaakt. Voor de ceremonie- reis- en verblijfskosten bij een bruiloft in het buitenland, ontvangt cliënt een separate factuur, zodra de hoogte van deze kosten inzichtelijk is. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
  Cliënt is aan Ceremonie vol Liefde alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door Ceremonie vol Liefde opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en Ceremonie vol Liefde de vordering aan derden uit handen geeft.

 5. ONGEVAL / ZIEKTE “CEREMONIE VOL LIEFDE”, CALAMITEITEN

  Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien Ceremonie vol Liefde haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.
  In deze gevallen zal er door Ceremonie vol Liefde uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging binnen het vertrouwde netwerk van Ceremonie vol Liefde, uiteraard zoveel mogelijk in overleg met cliënt.

 6. AANSPRAKELIJKHEID

  Ceremonie vol Liefde is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Ceremonie vol Liefde verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Ceremonie vol Liefde.
  De door Ceremonie vol Liefde te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Ceremonie vol Liefde en de cliënt.

 7. ANNULERING

  In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt Ceremonie vol Liefde de volgende kosten in rekening:
  Bij annulering na aanbetaling van de geplande ceremonie 30% van het totaalbedrag; de reeds gedane aanbetaling.
  Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de geplande ceremonie 70% van het totaalbedrag
  Bij annulering in de laatste 14 dagen aanvang van de geplande ceremonie 100% van het totaalbedrag.
  De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

 8. ONTBINDING

  De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
  Wanneer de locatie van de ceremonie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft.
  In geval de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in gebreke blijft. Dit ontslaat de client niet van zijn betalingsverplichting, voortkomende uit de met Ceremonie vol Liefde gesloten overeenkomst;
  De cliënt surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien er op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd.

  De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
  Faillietverklaring dan wel surseance van betaling van Ceremonie vol Liefde. Staking van de bedrijfsactiviteiten van Ceremonie vol Liefde.
  Overlijden van de trouwambtenaar / ceremoniespreker van Ceremonie vol Liefde of 1e graads aanverwanten.
  Ziekte van de trouwambtenaar / ceremoniespreker van Ceremonie vol Liefde op de dag waarop de huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden.

 9. KLACHTEN

  Ceremonie vol Liefde probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kan cliënt ontevreden zijn over de uitvoering of de diensten van Ceremonie vol Liefde. Heeft de cliënt een klacht, dan verzoeken wij dit te laten weten, binnen 8 dagen na verrichting van de opdracht. Dit is hun recht. Het geeft Ceremonie vol Liefde de kans om de klacht op te lossen en diensten te verbeteren.
  Gezien het persoonlijke karakter van de samenwerking is een gesprek na het ontvangen van een klacht een prioriteit. Indien vast komt te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor aan de zijde van Ceremonie vol Liefde ontstaan, volledig voor rekening van cliënt.

 10. GEHEIMHOUDING

  Ceremonie vol Liefde is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen.

 11. VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

  Deze voorwaarden zijn inzichtelijk op de website van Ceremonie vol Liefde van toepassing is steeds de versie bindend zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met cliënt. Voor overeenkomsten gesloten met Ceremonie vol Liefde is het Nederlands recht van toepassing.